הצעות חוק

שלבי החקיקה

תפקידה העיקרי של הכנסת הוא לחוקק חוקים. החקיקה היא ביוזמת הממשלה (הצעת חוק ממשלתית), חבר הכנסת או קבוצה של חברי הכנסת (הצעת חוק פרטית), או ועדות הכנסת. בהצעת חוק אפשר להציע חוק חדש, תיקון של חוק קיים או ביטול של חוק קיים.
קידום הצעות החוק במליאה נעשה בכמה שלבים, המכונים “קריאות”, ובכל קריאה הצעת החוק נדחית או מתקבלת בהצבעת חברי הכנסת במליאה. בין הקריאות במליאה מתקיימים דיונים בוועדות הכנסת, והן מכינות את ההצעה לשלבי החקיקה הבאים. לאחר הקריאה השלישית הצעת החוק מתפרסמת ב “רשומות ” והופכת לחוק של מדינת ישראל.

הדיון המוקדם (“קריאה טרומית”)

 שלב זה בחקיקה חל רק על הצעות חוק פרטיות. חבר הכנסת מגיש את הצעתו (נוסח לדיון מוקדם, בצירוף דברי הסבר) לאישור נשיאות הכנסת (יושב-ראש הכנסת וסגניו), ולאחר האישור מונחת ההצעה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם במליאה. הדיון המוקדם לא יתקיים, בדרך כלל, לפני שחלפו 45 ימים לפחות מאז הונחה הצעת החוק על שולחן הכנסת. הדיון המוקדם נפתח בדברי חבר הכנסת המציע, נמשך בתשובת הממשלה על הצעת החוק או בדברי התנגדות לה של חבר כנסת אחר, ומסתיים בהצבעה. אם החליטה המליאה להסיר את הצעת החוק מסדר-היום, לא תועלה לדיון מוקדם במשך שישה חודשים הצעת חוק זהה או דומה בעיקרה; אם החליטה הכנסת לקבלה, היא תועבר לוועדה מוועדות הכנסת להכנתה לקריאה הראשונה. הצעת חוק שנדונה במליאה בדיון מוקדם מתפרסמת בנספחות של “דברי הכנסת” לאותה ישיבה. נוסח הצעות החוק הפרטיות המונחות על שולחן הכנסת מתפרסם גם באתר האינטרנט של הכנסת.

הכנה לקריאה הראשונה

אם התקבלה הצעת חוק פרטית בדיון מוקדם, היא נדונה בוועדה של הכנסת. הוועדה רשאית להכינה לשלב הבא, הקריאה הראשונה, או להחליט להציע לכנסת להסירה מסדר-היום. הוועדה מזמינה לדיוניה את נציגי הממשלה הרלוונטיים ומוזמנים נוספים. כמו כן, הוועדה מזמינה לדיוניה את שר האוצר או את נציגו כדי לברר את הערכתו לגבי העלות התקציבית של הצעת החוק. אם הממשלה מתנגדת להצעת חוק פרטית שעלותה השנתית, לפי קביעת הוועדה, היא 5 מיליון שקלים או יותר, תידרש תמיכתם של 50 חברי הכנסת לפחות בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית. לאחר שהוועדה מכינה הצעת חוק פרטית לקריאה הראשונה, היא מעבירה אותה למזכיר הכנסת לשם פרסומה ב”רשומות – הצעות חוק הכנסת” והנחתה על שולחן הכנסת. נוסח הצעות החוק הפרטיות המונחות לקריאה הראשונה מתפרסם גם באתר האינטרנט של הכנסת.

הקריאה הראשונה

הצעת חוק ממשלתית מתפרסמת על ידי הממשלה ב”רשומות – הצעות חוק הממשלה”, מוגשת לכנסת על-ידי מסירתה ליושב-ראש הכנסת, והוא מניח אותה על שולחן הכנסת. בדרך כלל הדיון בהצעת החוק נערך יומיים לפחות לאחר ההנחה על שולחן הכנסת.
הדיון בקריאה הראשונה בהצעת חוק ממשלתית נפתח בדברי הסבר של נציג הממשלה (שר או סגן שר), ובהצעת חוק פרטית – בדברי הסבר של חבר הכנסת המציע. מליאת הכנסת דנה בהצעת החוק (דיון אישי, שיכול להשתתף בו כל חבר כנסת), ובסיום הדיון היא מחליטה אם להסירה מסדר-היום – ואז במשך שישה חודשים הצעת חוק זהה או דומה לה לא תועלה לדיון מוקדם – או להעבירה לוועדה מוועדות הכנסת להכנתה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
הכנה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית: הוועדה מכינה את הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, או מחליטה להציע לכנסת להסיר את ההצעה מסדר-היום. הוועדה רשאית להציע תיקונים להצעת החוק, וחברי הכנסת והשרים רשאים לבקש כי תיקון שהציעו ולא התקבל יירשם כהסתייגות.

הקריאה השנייה

יושב-ראש הוועדה שהכינה את הצעת החוק מציג את ההצעה בפני הכנסת, וחברי הכנסת והשרים שהגישו הסתייגויות מנמקים אותן. אחר כך מעמיד היושב-ראש להצבעה את ההצעה. הכנסת מצביעה קודם על ההסתייגויות, אם יש כאלה: אם לא נתקבלה הסתייגות, הכנסת מצביעה על הסעיף כנוסח הוועדה; אם נתקבלה הסתייגות, היא מצביעה על הסעיף בנוסח עם ההסתייגות. הצעת חוק שנדונה במליאה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית מתפרסמת בנספחות של “דברי הכנסת” לאותה ישיבה.

הקריאה השלישית

הצבעה זו מתקיימת בדרך כלל מייד בתום ההצבעה על כל סעיפי הצעת החוק בקריאה השנייה, אך אם התקבלה הסתייגות אפשר שהקריאה השלישית תידחה בשבוע. בקריאה זו הכנסת מצביעה, ללא דיון, על הנוסח הסופי של החוק כולו, כפי שנתקבל בקריאה השנייה. לאחר שנתקבלו בקריאה השלישית, החוקים מתפרסמים באתר האינטרנט של הכנסת ב נוסח לא רשמי ואחר כך מתפרסמים גם ב”רשומות” וגם באתר הכנסת בנוסחם הרשמי.
הצעת חוק של ועדה דינה כדין הצעת חוק ממשלתית, כלומר היא לא נדרשת לעבור את שלב הדיון המוקדם, אולם הצעה כזו יכולה לעסוק רק בחוקי-יסוד ובחוקים שעניינם הכנסת, בחירות לכנסת, חברי הכנסת או מבקר המדינה.

בדיון בתקציב המדינה ובמקרים אחרים, יוצאים מן הכלל, נקבעים סדרי דיון מיוחדים.

להלן מאגר הצעות החוק של חבר הכנסת אריה אלדד.

הצעות חוק של ח”כ אריה אלדד – כנסת ה 18

הצעות חוק של ח”כ אריה אלדד – כנסת ה 17

הצעות חוק של ח”כ אריה אלדד – כנסת ה 16