חוקים

הכנסת היא בית-המחוקקים של מדינת ישראל ועיקר תפקידה הוא לחוקק חוקים בכל תחום ונושא הקשורים להתנהלות המדינה. הצעות חוק מוגשות על-ידי הממשלה, על-ידי ועדות הכנסת ועל-ידי חברי הכנסת. בתהליך החקיקה משתתפות מליאת הכנסת וועדותיה, והן מסתייעות לשם כך ביועצים המשפטיים של הכנסת. מליאת הכנסת מאשרת את החוקים בהצבעת רוב המשתתפים, אלא אם כן נקבע בחוק אחרת.

בכנסות האחרונות גדל שיעור החקיקה שמקורה בהצעות חוק של חברי הכנסת (“הצעות חוק פרטיות”).

להלן מקבץ חוקים של ח”כ אריה אלדד

חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע”א–2011

חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע”א–2011

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס’ 47), התש”ע–2010

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס’ 2), התש”ע–2010

חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס’ 56), התש”ע–2009

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון), התש”ע–2009

חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון מס` 3), התשס”ז-2007